TEHNIČKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU OZAKONJENJA

Tehničku dokumentaciju za ozakonjenje objekta čini Izveštaj o zatečenom stanju objekta koji izrađuje ovašćena projektantska organizacija, čiji sastavni deo je i Elaborat geodetskih radova za nezakonito izgrađeni objekat.

Izveštaj o zatečenom stanju objekta sačinjava arhitekta-projektant sa odgovarajućom licencom. Za objekte za koje je podnet zahtev za legalizaciju po ranije važećim propisima, nadležni organ proverava da li je vlasnik, u ranije vođenom postupku legalizacije objekta, dostavio tehničku dokumentaciju propisanu tada važećim propisima i sadržina tehničke dokumentacije odgovara sadržini propisanoj za Izveštaj o zatečenom stanju objekta, u skladu sa novim zakonom. Ako sadržina tehničke dokumentacije dostavljene u ranije vođenom postupku legalizacije odgovara po sadržini Izveštaju o zatečenom stanju objekta, nadležni organ to konstatuje i ranije dostavljeni document priznaje kao izveštaj o zatečenom stanju objekta.

Elaborat geodetskih radova, kao sastavni deo izveštaja o zatečenom stanju objekta, izrađuje se za sve objekte koji nisu evidentirani u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti (SKN). Kada je predmet ozakonjenja zgrada koja se sastoji od posebnih fizičkih delova (stanovi, garaže, lokali), elaborate geodetskih radova se izrađuje i za zgradu i sve posebne fizičke delove zgrade.

Ukoliko je objekat evidentiran u SKN (u svom punom gabaritu I spratnosti koja je predmet ozakonjenja), tada se umesto elaborate geodetskih radova dostavlja geodetski snimak. Geodetski snimak je sastavni deo Elaborata geodetskih radova za potrebe legalizacije i ozakonjenja objekata. Geodetski snimak predstavlja grafički prikaz faktičkog stanja na terenu, što podrazumeva topografiju uključujući infrastrukturu, položaj ioblik objekata, kao i njihov međusobni odnos. Geodetski snimak je document neophodan u procesu rešavanja i regulisanja imovinsko-pravnih odnosa više korisnika iste nekretnine. Bilo da je reč o geodetskom snimku stambenog, poslovnog objekta, garaže ili nekog drugog objekta, značajan je i u procesu priključenja na elektro-distributivnu mrežu, vodovod, kanalizaciju, gasovod. Velika uloga geodetskog snimka je prilikom kupovine nekretnina, gde je prikazano šta se kupuje, odnosno ukazuje naobjekat ipovršinu koja se kupuje.

Za izradu Elaborata geodetskih radova i geodetskog snimka realizuju se potrebna geodetska merenja na terenu i na osnovu dobijenih rezultata vrši se obrada podataka i izrada potrebne dokumentacije i grafičkih priloga.