Tehnicka dokumentacija legalizacija

Tehnička dokumentacija u postupku ozakonjenja objekata

Tehničku dokumentaciju za ozakonjenje objekta čini Izveštaj o zatečenom stanju objekta koji izrađuje ovašćena projektantska organizacija, čiji sastavni deo je i Elaborat geodetskih radova za nezakonito izgrađeni objekat.

Izveštaj o zatečenom stanju objekta

Izveštaj o zatečenom stanju objekta sačinjava arhitekta-projektant sa odgovarajućom licencom. Za objekte za koje je podnet zahtev za legalizaciju po ranije važećim propisima, nadležni organ proverava da li je vlasnik, u ranije vođenom postupku legalizacije objekta, dostavio tehničku dokumentaciju propisanu tada važećim propisima i sadržina tehničke dokumentacije odgovara sadržini propisanoj za Izveštaj o zatečenom stanju objekta, u skladu sa novim zakonom. Ako sadržina tehničke dokumentacije dostavljene u ranije vođenom postupku legalizacije odgovara po sadržini Izveštaju o zatečenom stanju objekta, nadležni organ to konstatuje i ranije dostavljeni document priznaje kao izveštaj o zatečenom stanju objekta.

Elaborat geodetskih radova

GEODETSKI ELABORAT
deo geodetskog elaborata – etažiranje objekta

Elaborat geodetskih radova, kao sastavni deo izveštaja o zatečenom stanju objekta, izrađuje se za sve objekte koji nisu evidentirani u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti (SKN). Kada je predmet ozakonjenja zgrada koja se sastoji od posebnih fizičkih delova (stanovi, garaže, lokali), elaborate geodetskih radova se izrađuju i za zgradu i sve posebne fizičke delove zgrade.

Ukoliko je objekat evidentiran u SKN (u svom punom gabaritu i spratnosti koja je predmet ozakonjenja), tada se umesto elaborate geodetskih radova dostavlja geodetski snimak.

Geodetski snimak

Geodetski snimak je sastavni deo Elaborata geodetskih radova za potrebe legalizacije i ozakonjenja objekata. Geodetski snimak predstavlja grafički prikaz faktičkog stanja na terenu, što podrazumeva topografiju uključujući infrastrukturu, položaj i oblik objekata, kao i njihov međusobni odnos. Geodetski snimak je document neophodan u procesu rešavanja i regulisanja imovinsko-pravnih odnosa više korisnika iste nekretnine. Bilo da je reč o geodetskom snimku stambenog, poslovnog objekta, garaže ili nekog drugog objekta, značajan je i u procesu priključenja na elektro-distributivnu mrežu, vodovod, kanalizaciju, gasovod. Velika uloga geodetskog snimka je prilikom kupovine nekretnina, gde je prikazano šta se kupuje, odnosno ukazuje na objekat i površinu koja se kupuje.

Za izradu Elaborata geodetskih radova i geodetskog snimka realizuju se potrebna geodetska merenja na terenu i na osnovu dobijenih rezultata vrši se obrada podataka i izrada potrebne dokumentacije i grafičkih priloga.


sr_RSSerbian